دانشجویان عزیز

طبق درخواست مکرر شما عزیزان، مطالب درس طرح ریزی کسب و کار از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

https://sites.google.com/site/rdehghan/courses-1/business-planning