دانشجویان گرامی

سلام

با توجه به اصرار تعدادی از دانشجویان لیست نمرات و نحوه محاسبه به ترتیب جدول ذیل میباشد

برای اینکه حق کسی تضییع نشود با دقت طرحهای کسب و کار و برگه های امتحانات بررسی شده اند

نمرات فوق العاده هم لحاظ شده است

طرحهای کسب و کار امکان بازنگری ندارد. لذا تقاضای بازنگری نفرمایید

دوستانی که در ابتدای ترم تمایل داشته اند مقاله آی اس آی در زمینه مدیریت کسب و کارهای کشاورزی با اینجانب داشته باشند در صورتیکه کار آنها نهایی شده طی مدت یک هفته فرصت دارند با بنده مقاله را نهایی کرده و اکسپت بگیرند تا نمره ایشان اضافه شود.

یادآور می شوم نمرات با برنامه اکسل محاسبه شده و امکان بروز اشتباه وجود ندارد. لیکن نمرات نهایی در تاریخ پنجم بهمن ماه در سامانه ثبت خواهد شد

کد

دانشجویی

امتیاز

کلاسی

نحوه محاسبه نمره نهایی

نمره

نهایی

توضیحات

کلاس و تمرین

(5 نمره)

کتبی

(5 نمره)

پروژه

(10 نمره)

730392057

 

5.00

4.25

0.00

9.3

طرح کسب و کار قبول نشد

730390097

 

4.09

2.25

7.00

13.3

خلاصه اجرایی و اطلاعات کیفی ناقص بود

730390095

1.00

5.00

3.50

7.00

16.5

خلاصه اجرایی و اطلاعات کیفی ناقص بود

730392089

 

4.55

3.75

4.00

12.3

ترازنامه و محاسبات اشتباه است

730392063

1.00

4.55

3.00

4.00

12.5

ترازنامه و محاسبات اشتباه است

730189063

 

2.27

3.25

0.00

5.5

طرح کسب و کار قبول نشد

730391109

3.00

4.09

4.00

7.00

18.1

ترازنامه اشتباه است

730389121

2.00

4.09

4.50

7.00

17.6

ترازنامه اشتباه است

730389104

          حذف به دلیل غیبت

730392059

 

2.27

1.25

5.00

8.5

فاقد ترازنامه و صورت سود و زیان

730390054

 

3.18

3.75

7.00

13.9

ترازنامه ناقص است

730390073

 

4.09

3.25

7.00

14.3

ترازنامه ناقص است

730390052

 

5.00

4.00

5.00

14.0

خلاصه اجرایی ناقص است/ترازنامه و محاسبات اشتباه است

730390118

 

4.55

2.75

5.00

12.3

خلاصه اجرایی ناقص است/ترازنامه و محاسبات اشتباه است

730389084

 

1.36

4.00

6.00

11.4

ترازنامه اشتباه است

730392064

 

5.00

5.00

10.00

20.0

 

730392086

 

4.55

3.75

10.00

18.3

 

730390119

 

4.55

4.25

5.00

13.8

ترازنامه و صورت سودوزیان اشتباه است

730288045

 

3.18

4.00

4.00

11.2

فاقد ترازنامه و صورت سود و زیان/ بخش کیفی ضعیف بود

730189053

2.00

4.09

3.25

0.00

9.3

طرح کسب و کار ارائه نکردند

730188090

 

3.64

2.25

0.00

5.9

طرح کسب و کار ارائه نکردند

730392122

 

5.00

4.50

5.00

14.5

ترازنامه و صورت سودوزیان اشتباه است

730389145

 

3.18

3.00

0.00

6.2

طرح کسب و کار ارائه نکردند